GDPR

Obchodní podmínky a GDPR

Podmínky půjčení

 1. Při půjčení je nutno předložit platný doklad s adresou a fotografií, který prokáže Vaší totožnost (občanský průkaz).
 2. Půjčovné se platí za sjednanou dobu nájmu předem (viz.ceník)
 3. Při půjčení se skládá záloha (ve výši dle ceníků), kterou Vám vrátíme při řádném vrácení půjčené výzbroje. Zálohu je možné složit výhradně v hotovosti

Všeobecné obchodní podmínky pronájmu sportovního vybavení.

Toto znění Všeobecných obchodních podmínek pronájmu sportovního vybavení je nedílnou součástí Smlouvy o pronájmu sportovního vybavení, uzavřené mezi společností SPORT PREUSS se sídlem Písek Kollárova 486, Písek 397 01 IČO: 63294940 ,DIČ: CZ7509181592

Podmínky půjčení LÉTO:

 1. Za vypůjčené věci odpovídá zákazník. Při jejich ztrátě a nebo nevrácení účtujeme mimo půjčovné náhradu škody ve výši uvedené ceny zapůjčené věci.
 2. V případě poškození věci, zákazník uhradí náklady spojené s uvedením do původního stavu dle ceníku servisních prací, nebo dohodou. V případě úplného znehodnocení je zákazník povinen uhradit škodu ve výši zůstatkové hodnoty této věci. Mimo případů, kdy zákazník zaplatil za pojištění.
 3. Vybavení lze pojistit proti neúmyslnému poškození. Toto pojištění pokrývá náklady spojené s případnou opravou věci. Pojištění se nevztahuje na poškození z nedbalosti, ztrátu či krádež.
 4. V případě opožděného vrácení věcí účtujeme smluvní pokutu ve výši půjčovného za první den, za každý započatý den prodlení, následující po sjednaném datu vrácení.
 5. Při předčasném vrácení se půjčovné vrací podle všeobecných podmínek vyvěšených na prodejně, nebo na www.pujcovna-pisek.cz
 6. Pronajímatel nenese odpovědnost za zranění a škody způsobené nesprávným a neopatrným způsobem používání.
 7. Zákazník musí vrátit vybavení v dohodnutém termínu a ve stavu přiměřeném opotřebení, odpovídajícímu řádnému využívání po dohodnutou dobu v souladu s účelem, jemuž je určena.
 8. Vybavení je nutno vrátit očištěné od hrubých nečistot. Za čištění kol účtujeme 50,-Kč u vozíků 150,- a stanů až 600,-Kč
 9. Zákazník souhlasí s pořízením kopie dokladu pro identifikaci jeho osoby. Po vrácení vypůjčeného vybavení bude kopie zničena. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.
 10. Zásady používání sportovního vybavení: Zákazník je povinen používat vypůjčené vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno, přičemž musí dbát, aby nebylo poškozeno událostmi, které mohl předvídat. (např. je zakázáno používat kola k jízdě v těžkém terénu. Půjčovaná kola jsou určena pro jízdu po silnici a v nenáročném terénu). Po domluvě, lze vracet zapůjčené vybavení i mimo běžnou pracovní dobu

Všechno půjčované vybavení je v bezvadném technickém stavu

Podmínky půjčení ZIMA:

 1. Za vypůjčené věci odpovídá zákazník. Při jejich ztrátě a nebo nevrácení účtujeme mimo půjčovné náhradu škody ve výši uvedené ceny zapůjčené věci.
 2. V případě poškození věci, zákazník uhradí náklady spojené s uvedením do původního stavu dle ceníku servisních prací, nebo dohodou. V případě úplného znehodnocení je zákazník povinen uhradit škodu ve výši zůstatkové hodnoty této věci. Mimo případů, kdy zákazník zaplatil za pojištění.
 3. Vybavení lze pojistit proti neúmyslnému poškození. Toto pojištění pokrývá náklady spojené s případnou opravou věci. Pojištění se nevztahuje na poškození z nedbalosti, ztrátu či krádež.
 4. V případě opožděného vrácení věcí účtujeme smluvní pokutu ve výši půjčovného za první den, za každý započatý den prodlení, následující po sjednaném datu vrácení.
 5. Při předčasném vrácení se půjčovné vrací podle všeobecných podmínek vyvěšených na prodejně, nebo na www.pujcovna-pisek.cz
 6. Pronajímatel nenese odpovědnost za zranění a škody způsobené nesprávným a neopatrným způsobem používání.
 7. Zákazník musí vrátit vybavení v dohodnutém termínu a ve stavu přiměřeném opotřebení, odpovídajícímu řádnému využívání po dohodnutou dobu v souladu s účelem, jemuž je určena.
 8. Vybavení je nutno vrátit očištěné od nečistot jako jsou písek a bláto. Běžky také od vosku.
 9. Za odřené sklo brýlí účtujeme 180,-Kč, při nevrácení bezpečnostních pásků ke snowboardům propadá záloha 100,-Kč, Za neumytí běžek od vosku propadá záloha 100,-Kč
 10. Zásady používání sportovního vybavení: Zákazník je povinen používat vypůjčené vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno, přičemž musí dbát, aby nebylo poškozeno událostmi, které mohl předvídat. (např. je zakázáno lyžovat v terénu, kde není souvislá sněhová pokrývka, sušit lyžařskou obuv na tepelných zdrojích nebo v jejich bezprostřední blízkosti, kde hrozí nebezpečí tepelného poškození, apod.).

Všechno půjčované vybavení je v bezvadném technickém stavu

Ochrana soukromí a nakládání s osobními údaji

Vážený zákazníku,
Jak jistě víte, od 25. května 2018 začne v naší republice platit zákon o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše firma Sport PREUSS bere ochranu Vašich osobních údajů vážně a striktně dodržuje právní předpisy v této oblasti. Jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností

1. Účely zpracování osobních údajů

Sport PREUSS zpracovává osobní údaje klientů za těmito stanovenými účely zpracování osobních údajů:

 • - plnění smlouvy a poskytování služeb
 • - účetní a daňové účely
 • -vymáhání pohledávek

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak neposkytnutí některých údajů (jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní a e-mailový kontakt) Vám zabrání dokončit Vaši objednávku

2. Rozsah zpracovávaných osobních dat

Dle platné právní legislativy je povinností zpracovávat osobní údaje jak tuzemských tak zahraničních klientů v tomto rozsahu:

 • jméno
 • příjmení
 • datum narození
 • číslo a datum platnosti dokladu
 • adresa
 • telefon

právním základem pro zpracování údajů je: v souvislosti s recitálem 47 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016-

- čl. 6 odst. 1 písm. b) pro účely vyřizování objednávek. Námi zpracovávané údaje mohou zahrnovat jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo a e-mailovou adresu. V případě podnikatele také IČ, DIČ

3. Délka uchovávání osobních údajů
Údaje ukládáme na vlastním zabezpečeném zařízení. Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 15ti let pro případ Vaší opakované návštěvy. Po vypršení této doby budou Všechny Vaše osobní údaje smazány.

4. Kamerový systém

Informujeme Vás i touto cestou, že v části našich zařízeních provozujeme kamerový systém. Hlavním důvodem instalace kamerového systému je zvýšená ochrana majetku společnosti. Kamerový systém je provozován naší společností, a to v souladu s právními předpisy, tak aby při zachování jeho účelu maximálně chránil

5.Vaše práva

Máte následující práva vztahující se k vašim osobním údajům o vás zpracovávaných:

právo na přístup k osobním údajům

sdělení, které údaje zpracováváme, v jakém rozsahu, účely zpracování, komu jsou údaje zpřístupňovány, plánovanou dobu uložení

právo na opravu nepřesných osobních údajů, pokud jsou nesprávné

právo na výmaz (být zapomenut), pokud pominul důvod jejich zpracování

Je důležité, abyste si pečlivě přečetli tyto Zásady ochrany osobních údajů a jakékoliv další zásady poskytnuté námi, protože tyto dokumenty obsahují informace o tom, jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pokaždé, když využíváte naše Služby

Správce i zpracovatel osobních údajů musí osobní údaje patřičně zabezpečit a chránit organizačními a technickými opatřeními - v míře odpovídající rizikovosti zpracování.