podmínky půjčování - léto

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


1. REZERVACE:

Objednávku půjčení vybavení lze učinit osobně v půjčovně, či telefonicky na tel.: 603 259370, nebo 382 212960, nebo e-mailem na pujcovna@preuss.cz. U jízdních kol, cyklovozíků a cyklonosičů účtujeme 300,-Kč rezervační poplatek, který je odečten z půjčovného při vyzvednutí rezervované věci.

2. REZERVACE:

Rezervace na letní sezónu přijímáme od poloviny května.

1. osobně v půjčovně

2. telefonicky na tel.: 603 259370, nebo 382 212960

3. e-mailem na pujcovna@preuss.cz.

U jízdních kol, cyklovozíků a cyklonosičů účtujeme 300,-Kč rezervační poplatek.

Rezervace provádějte nejlépe osobně, nebo telefonicky pro přesnou specifikaci zamlouvaného předmětu.  Vyhneme se zdlouhavému dopisování po e-mailu, které celou rezervaci zbytečně zdržuje a zabráníte případným nedorozuměním.
​Aby byla rezervace platná, je třeba uhradit rezervační poplatek 300,-Kč za každé rezervované kolo cyklovozík či cyklonosič  buď přímo v půjčovně, nebo převodem na účet č. 183420445 / 0300. Rezervační poplatek Vám bude odečten z platby při vyzvednutí rezervovaného kola.
Přijatou objednávku půjčovna co nejdříve potvrdí a tím objednané vybavení nájemci na daný termín závazně zarezervuje.

3. PLATBA:

Platba půjčovného se provádí při vypůjčení.

4. PŮJČOVNÉ + VRATNÁ ZÁLOHA:

Při převzetí vybavení nájemce zaplatí půjčovné a složí vratnou zálohu ("kauci"). Výše půjčovného a kauce je uvedena v ceníku půjčovny. Kauci je nutno uhradit v hotovosti.

II. ZRUŠENÍ A ZMĚNA REZERVACE

1. ZRUŠENÍ REZERVACE ZE STRANY NÁJEMCE:

Rezervaci může nájemce zrušit buď telefonicky na tel.: +420 603 259370, či +420 382 212960, nebo e-mailem na: pujcovna@preuss.cz. Při zrušení rezervace ze strany nájemce je tento povinen uhradit storno poplatek 300,-Kč za každé rezervované kolo,  cyklovozík či cyklonosič.

2. ZMĚNA REZERVACE ZE STRANY NÁJEMCE:

- Rezervaci může nájemce po dohodě s půjčovnou změnit, a to pouze telefonicky nebo osobně.
- V případě zkrácení výpůjční doby bude rozdíl mezi rezervovanou dobou a skutečnou dobou výpůjčky připočítán k půjčovnému.


3. ZRUŠENÍ A ZMĚNA REZERVACE ZE STRANY PŮJČOVNY

- Půjčovna si vyhrazuje právo zrušit rezervaci v případě, že nájemce včas neuhradil rezervační poplatek.  

- Dále lze zrušit rezervaci v případě, že rezervovaná věc byla předchozím nájemcem zničena, nebo nebyla včas vrácena a nelze ji nahradit jiným přiměřeným vybavením.

III. NÁJEM VYBAVENÍ

1. SMLOUVA O NÁJMU A PŘEVZETÍ VYBAVENÍ

Podpisem smlouvy o nájmu vybavení vzniká nájemci právo na dočasné užívání objednaného vybavení v termínu uvedeném v nájemní smlouvě. Pro uzavření smlouvy a převzetí vybavení je nájemce povinen předložit platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Bez těchto dokladů nemůže být předmět nájmu předán! Vybavení bude nájemci předáno ihned po podpisu nájemní smlouvy. Při převzetí vybavení je nájemce povinen zkontrolovat předmět nájmu. Svým podpisem potvrzuje, že vybavení převzal v pořádku, na dobu určitou, uvedenou ve smlouvě.

2. ČAS A MÍSTO PŘEVZETÍ A VRÁCENÍ VYBAVENÍ

Předání objednaného vybavení se uskuteční v místě uvedeném v rezervaci. Vybavení předá pronajímatel nájemci v předem sjednaný čas. Nájemce je povinen vrátit pronajaté vybavení nejdéle poslední den nájmu v místě uvedeném ve smlouvě. V případě pozdního vrácení vybavení je nájemce povinen zaplatit půjčovně smluvní pokutu ve výši půjčovného za první den za každý započatý den prodlení. V případě, že bude vybavení vyzvednuto nebo vráceno v jiném místě než je adresa půjčovny, je nájemce povinen uhradit náklady spojené s dopravou vybavení z/do tohoto místa.

3. POVINNOSTI NÁJEMCE VE VZTAHU K UŽÍVÁNÍ VYBAVENÍ

Předmět nájmu (sportovní potřeby a autopříslušenství) je nájemce povinen užívat výlučně k účelu, k němuž je předmět nájmu určen. Dále je nájemce povinen s předmětem nájmu zacházet tak, aby na předmětu nájmu nevznikla škoda. O případném vzniku škody musí nájemce bezodkladně informovat pronajímatele. Nájemce není oprávněn na předmětu nájmu provádět jakékoliv úpravy bez předchozího výslovného souhlasu pronajímatele. Nájemce je povinen chovat se tak, aby sobě ani třetí osobě nezpůsobil škodu či jinou újmu.

4. ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ VYBAVENÍ

Vybavení musí být vráceno čisté, kompletní a nepoškozené. Pokud vybavení nebude vráceno v pořádku, je nájemce povinen zaplatit částku, odpovídající nákladům na vyčištění, opravu, případně koupi nového vybavení (vyjma poškození, které je kryto "Pojištěním proti poškození", viz čl. IV

Ceny oprav určí půjčovna podle rozsahu poškození. 
Ceny vybavení jsou uvedeny v zápůjční smlouvě.

5. DOHODA O UZNÁNÍ ZÁVAZKU

V případě, že nebude nájemce schopen uhradit způsobenou škodu nebo smluvní pokutu za pozdní vrácení hotově při vrácení, je povinen podepsat na místě dohodu o uznání dluhu a provést úhradu dlužné částky bezhotovostním převodem na účet půjčovny a to nejpozději do 14 dnů ode dne skončení nájemního vztahu.

IV. POJIŠTĚNÍ PROTI POŠKOZENÍ

1. POJIŠTĚNÍ

Pojištění proti poškození lze sjednat při vypůjčení. Cena pojištění je 15% z ceny půjčovného. V případě malého poškození (škoda max 500,- Kč) nehradí nájemce žádnou škodu. V případě většího poškození (škoda nad 500,- Kč) nehradí nájemce plnou cenu, ale pouze 30% z ceny opravy, případně z ceny nového vybavení v případě úplného zničení. Cena nového vybavení je uvedena na zápůjční smlouvě.

Úplným zničením vybavení je poškození věci v takovém rozsahu, kdy není jeho oprava možná, nebo by cena opravy převyšovala cenu nové věci. 

2. VÝJIMKY Z POJIŠTĚNÍ

"Pojištění proti poškození" se nevztahuje na úmyslné poškození, poškození z důvodu používání věci k jiným účelům než byla určena, ztrátu nebo krádež vybavení (vybavení, jakkoliv poškozené, je vždy nutné vrátit!).


sport PREUSS, Kollárova 486, 397 01 Písek, IČ:63294940Podmínky půjčení LÉTO:

  1. Za vypůjčené věci odpovídá zákazník. Při jejich ztrátě a nebo nevrácení účtujeme mimo půjčovné náhradu škody ve výši uvedené ceny zapůjčené věci.
  2. V případě poškození věci, zákazník uhradí náklady spojené s uvedením do původního stavu dle ceníku servisních prací, nebo dohodou. V případě úplného znehodnocení je zákazník povinen uhradit škodu ve výši zůstatkové hodnoty této věci. Mimo případů, kdy zákazník zaplatil za pojištění.
  3. Vybavení lze pojistit proti neúmyslnému poškození. Toto pojištění pokrývá náklady spojené s případnou opravou věci. Pojištění se nevztahuje na poškození z nedbalosti, ztrátu či krádež.
  4. V případě opožděného vrácení věcí účtujeme smluvní pokutu ve výši půjčovného za první den, za každý započatý den prodlení, následující po sjednaném datu vrácení.
  5. Při předčasném vrácení se půjčovné vrací podle všeobecných podmínek vyvěšených na prodejně, nebo na www.pujcovna-pisek.cz
  6. Pronajímatel nenese odpovědnost za zranění a škody způsobené nesprávným a neopatrným způsobem používání.
  7. Zákazník musí vrátit vybavení v dohodnutém termínu a ve stavu přiměřeném opotřebení, odpovídajícímu řádnému využívání po dohodnutou dobu v souladu s účelem, jemuž je určena.
  8. Vybavení je nutno vrátit očištěné od hrubých nečistot. Za čištění kol účtujeme 50,-Kč u vozíků 150,- a stanů až 600,-Kč
  9. Zákazník souhlasí s pořízením kopie dokladu pro identifikaci jeho osoby. Po vrácení vypůjčeného vybavení bude kopie zničena. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.
  10. Zásady používání sportovního vybavení: Zákazník je povinen používat vypůjčené vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno, přičemž musí dbát, aby nebylo poškozeno událostmi, které mohl předvídat. (např. je zakázáno používat kola k jízdě v těžkém terénu. Půjčovaná kola jsou určena pro jízdu po silnici a v nenáročném terénu). Po domluvě, lze vracet zapůjčené vybavení i mimo běžnou pracovní dobu

Všechno půjčované vybavení je v bezvadném technickém stavu